google-site-verification: googlef57634a5cb6b508d.html

शुक्रवार, 24 जुलाई 2009

काश भूल जाऊं मैं

Le`fr ds ns'k ] ihM+k ]NViVkgV

vkSj rqEgkjk f[kyf[kykuk

dk'k Hkwy tkš eaS

vufHkKrk] migkl ] Xykfu cks/k

vkSj rqEgkjk eq>ls ut+jas pqjkuk

dk'k Hkwy tkš eaaS

nq%Llkgl ] vkykspuk,W ] vkRe izDapuk

vkSj rqEgkjk 'keZ ls >qdk flj

dk'k Hkwy tkš eSa

cl ;kn jgs oks 'kke dk /kq¡?kydk

xk¡o dh ixMaMh ij

xk; cdfj;ksa ds /kj ykSVrs >q¡M

muds [kqj ls mM+h ?kwy ds chp

rqEgkjk eq>ls Vdjkuk

vkSj vk¡py ds Nksj dks ] nk¡rksa esa nckdj

ldqpkuk 'kjekuk

D;ksa Hkwy tkš eaSa

Li/kkZ,¡ ] pqukSfr;k¡ ] t;ekyk

vkSj rqEgkjs xoZ ls fnifnikuk

D;ksa Hkwy tkš eSa

Kku ] oSHko ] lEeku pkjkas fnd~

vkSj rqEgkjk lgt leiZ.k

D;ksa Hkwy tkš eSaa

fojg osnuk] I;kj dh vfXu ijh{kk

vkSj rqEgkjk [kjk mrjuk

D;ksa Hkwy tkš eaSa

तेज़ धूप का सफ़र पर्ल संस्थान जोधपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक से साभार

सर्वाधिकार सुरक्षित© लेखक-विपिन बिहारी गोयल


कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें

कुछ तो कहिये हम आपकी राय जानने को बेताब हैं